ArcticStations MøstingsHusWeb. small

Arctic Stations Tinne Zenner og Eva la Cour 001 Photo by David Stjernholm

Foto: David Stjernholm

Tinne Zenner og Eva la Cour: Arctic Stations

Indtil 19. april 2020. Hvis muligt forlænges udstillingsperioden!

Klik her for billedserie

I duo-udstillingen Arctic Stations anvender de to billedkunstnere Tinne Zenner & Eva la Cour billedkunst og film til at undersøge forholdet mellem politik og videnskab i kontekst af det geopolitiske Arktis.

Udstillingen er rodfæstet i en fælles rejse til øen Qeqertarsuaq i det vestlige Grønland, som indtil 1953 var Danmarks administrative hovedsæde for Nordgrønland. I dag er den tidligere administrationsbygning blevet til et kulturhistorisk museum, mens Københavns Universitet har overtaget forskningsstationen Arktisk Station, og Danmarks Tekniske Universitet driver øens magnetiske observatorium.

Titlen Arctic Stations henviser således til udstillingens stedsspecifikke afsæt, men også til dens rumlige organisering: Tre værkinstallationer fungerer som uafhængige kunstneriske artikulationer af det langvarige og multifacetterede researcharbejde, som ligger til grund for Zenner og la Cours samarbejde. Betragtet ikke bare som udstillingens rumlige arkitektur, men også som et slags historisk rum, tager de tre installationer, særligt ved brug af 16mm film, afsæt i visuelle registreringspraksisser indenfor botanikken, geofysikken og antropologien. Her forstås visuel registrering dog ikke som objektiv eller autentisk repræsentation, men netop som en historisk effekt; mediering af videnskabelig data forstås ikke som neutral formidling, men som billedpraksis.

Det tillader professionelle blikke, kønnede positioner, personlige anekdoter, miljø og infrastruktur at træde i forgrunden: Tinne Zenner og Eva la Cour anskuer, med andre ord, videnskabelige praksisser i Qeqertarsuaq som forsat billede på Danmarks tilstedeværelse i Grønland.
Arctic Stations er en spekulation over hvordan videnskabelige, institutionelle, industrielle og kommercielle praksisser er komplekst sammenspundne – om end videnskab ofte tales om som en isoleret størrelse.

Som en del af udstillingen afholdes et seminar med titlen The Affective Economy of Doing Data. Ønsket er at lade en håndfuld inviterede forskere og kunstneres arbejde og praksis intervenere i udstillingens afsøgning af nye perspektiver på adskillelsen mellem politik og videnskab.

Om kunstnerne:
Tinne Zenner og Eva la Cour er begge billedkunstnere med base i København.

Tinne Zenner er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2016. Med afsæt i analoge filmprocesser og 3d-renderinger, bevæger hendes værker sig mellem udstillingsrummet og biografen, hvorfra de søger at visualisere lag af historie, politik og kollektiv hukommelse, aflæst og indlejret i fysiske strukturer.

Eva la Cour er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi, men har også studeret visuel antropologi på Freie Universität i Berlin. Det afspejles i form af en gennemgående interesse for det trænede bliks mediering af sted-specifikke forhold - både som kunstnerisk metode og genstand for betragtning. Hun er i øjeblikket ansat på Valand Art Academy i Gøteborg som PhD kandidat i kunstnerisk forskning, med projektet The Figure of the Guide: Mediating the Arctic Terrain.

Således er duo-udstillingen Arctic Stations både et syntetisk møde mellem to individuelle praksisser og et praktisk samarbejde - og resultatet ikke repræsentativt for Zenner eller la Cour men for parallelle og sammenfaldende interesser for blandt andet arkitektoniske billedekonstruktioner, 16mm film og montage, natur-kritik og billedpolitik.

Udstillingen er støttet af:
Statens Kunstfond, 15. Juni Fonden, Frederiksberg Kommune, Statens Værksteder for Kunst & Haki Stillads.


Tinne Zenner & Eva la Cour: Arctic Stations
29th of February – 19th of April 2020

In the duo exhibition Arctic Stations, visual artists Tinne Zenner and Eva la Cour utilise visual art and film to explore the relationship between politics and science in the context of the geopolitical Arctic.

The exhibition is rooted in a journey to the island of Qeqertarsuaq in western Greenland, which until 1953 was Denmark's administrative headquarters for North Greenland. Today, the former administration building houses a cultural history museum, while the University of Copenhagen has taken over a research station named Arktisk Station and the Technical University of Denmark runs the magnetic observatory of the island.

Arctic Stations is thus a title referring to the site-specific starting point of the exhibition, but also to its spatial organisation: Three independent film installations serve as artistic articulations of the long standing and multifaceted research work that informs Zenner and la Cour's collaboration. Regarded not only as the spatial architecture of the exhibition, but also as a kind of historical space, the three installations using 16mm film, reflects upon visual registration practices in botany, geophysics and anthropology. Here, visual registration is not understood as objective or authentic representation, but precisely as a historical effect; mediation of scientific data not understood as neutral dissemination, but as imaging practice.

This approach allows professional vision, gendered positions, personal anecdotes, environment and infrastructure to come to the fore: In other words, Tinne Zenner and Eva la Cour approach scientific practices in Qeqertarsuaq as a continued image of the presence of Denmark in Greenland. Arctic Stations is a speculation on how complex scientific, institutional, industrial and commercial practices are interconnected and entangled - although science often is regarded as something that can be separated from politics.

As part of the exhibition, the seminar The Affective Economy of Doing Data is held. The aim is to allow a handful of invited researchers and artists' work and practice to intervene in the exhibition and its examination of new perspectives on the separation of politics and science.

Supported by: Statens Kunstfond, 15. Juni Fonden, Frederiksberg Kommune, Statens Værksteder for Kunst & Haki Stillads.


%MCEPASTEBIN%